FANDOM


June 2, 2020

Holy Vow Oracle icon

Holy Vow Oracle

Flower Seraphis icon

Flower Seraphis


June 1, 2020

Bridal Eyes icon

Bridal Eyes

Leglise icon

Leglise

Fuzz icon

Fuzz

Fiore icon

Fiore

Clown icon

Clown

Bridal Eyes’s Memory icon

Bridal Eyes’s Memory


May 28, 2020

Sarutobi Sasuke icon

Sarutobi Sasuke

Date Tadamune icon

Date Tadamune

Toyotomi Hidetsugu icon

Toyotomi Hidetsugu

Tokugawa Ieyasu icon

Tokugawa Ieyasu


May 25, 2020

Lurt icon

Lurt

Shunka icon

Shunka

Zurvan icon

Zurvan

Heirat icon

Heirat

Ilmatar icon

Ilmatar


May 23, 2020

Bathing Ryphia icon

Bathing Ryphia


May 20, 2020

Celestial Angel icon

Celestial Angel

Cagnolino icon

Cagnolino

Wald icon

Wald

Nella icon

Nella

Angel's Diamond Gem icon

Angel's Diamond Gem

Cagnolino's Crystal Gem icon

Cagnolino's Crystal Gem


May 13, 2020

Elegant Victoria icon

Elegant Victoria


May 11, 2020

Meiling icon

Meiling

Taotie icon

Taotie


May 3, 2020

Divine Joan icon

Divine Joan


May 1, 2020

Gilles De Rais icon

Gilles De Rais

Siegfried icon

Siegfried

Orvis icon

Orvis

Ardi icon

Ardi

Count Minaire icon

Count Minaire

Gilles De Rais’s Memory icon

Gilles De Rais’s Memory


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.